Zarząd

 • Prezes – ks. Józef BAR
 • V-ce Prezes – Wiesław MORAWSKI
 • V-ce Prezes – Piotr SŁABY
 • Skarbnik – Jan SZMYD
 • Członek Zarządu – Izabela FAC

Cele Stowarzyszenia

 1. Działalność charytatywna, pomocowa i edukacyjna, polegająca na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania w zakresie opieki i pomocy społecznej, promocji zdrowia, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży w celu ich prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego oraz stawania się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
 3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację oraz wyrównywanie szans.
 5. Współpraca i udzielanie instytucjom i organizacjom pomocy materialnej i merytorycznej w realizacji działań zgodnych z celami stowarzyszenia.
 6. Finansowanie oraz organizowanie programów edukacyjnych, kolonii, obozów i wycieczek.
 7. Finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży związanej z działalnością stowarzyszenia.
 8. Prowadzenie działań profilaktycznych w środowiskach dzieci, młodzieży szkolnej, grupach terapeutycznych.
 9. Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 10. Niesienie opieki duchowej, socjalnej i wszelkiej innej osobom dorosłym i dzieciom w terminalnej fazie choroby oraz chorym nieuleczalnie. Wspieranie i integrowanie osób gotowych nieść pomoc chorym, ich rodzinom i osieroconym.
 11. Tworzenie w ramach stowarzyszenia grup wolontariuszy, mających na celu działalność zgodną z celami stowarzyszenia.
 12. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej w efektywnym osiąganiu celów stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działań edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności w dziedzinie:
  • pierwszej pomocy i zasad zachowania bezpieczeństwa,
  • rekreacji ruchowej,
  • zdrowego trybu życia, higieny fizycznej, psychicznej i duchowej,
  • pomocy psychologicznej i wsparcia duchowego,
  • historii, etyki, geografii, biologii, medycyny, nauk o człowieku i in., kultury fizycznej ze szczególnym nastawieniem na sport, aktywny wypoczynek i działania związane z nurtem ratowniczym, prozdrowotnym i rycerskim,
 2. Zorganizowanie centrum szkoleniowego obejmującego zakresem działania cele Stowarzyszenia;
 3. Pomocy w przygotowaniu dzieci i młodzieży do zajęć lekcyjnych w szkole poprzez pomoc w zrozumieniu treści wynikających z planu nauczania zatwierdzonego przez właściwego kuratora oświaty,
 4. Organizację aktywnych form wypoczynku, obozów, kolonii, pielgrzymek, festiwali, pokazów, konkursów;
 5. Uruchomienie wszelkich możliwych form udzielania pierwszej pomocy z włączeniem uczestnictwa w imprezach masowych i innych zgromadzeniach;
 6. Organizację i prowadzenie wolontariatu, kwestowanie;
 7. Pielęgnowanie, oraz propagowanie tradycji narodowych oraz zasad wynikających z wielowiekowej spuścizny Zakonu Rycerzy Szpitalników Świętego Łazarza z Jerozolimy,
 8. Współpracę z instytucjami międzynarodowymi, państwowymi, samorządowymi, naukowymi i religijnymi, a także z organizacjami pozarządowymi w celu podejmo­wania wspólnych przedsięwzięć

Deklaracja członkowska

Deklaracja zamieszczona poniżej jest w formacie edytora tekstu Word. Należy pobrać plik „DEKLARACJA” wydrukować i przesłać na adres stowarzyszenia.

Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie
ul. Słowackiego 89
37-700 Przemyśl