Dane Fundacji Przyjaciele << BETANII>>

Cele działania

1) wspieranie działalności rycerskiego i szpitalnego bractwa św. Łazarza z jerozolimy stowarzyszenia katolickiego, w przygotowaniu i prowadzeniu centrum hospicyjno-opiekuńczego im. Św. Łazarza z Jerozolimy Betania ul. Słowackiego 89 w Przemyślu, oraz gromadzenie środków materialnych na potrzeby tej działalności;

2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

3) działalność charytatywna;

4) działalność na rzecz równych praw osoób niepełnosprawnych;

5) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

6) wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

7) promocja i organizacja wolontariatu;

8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

9) promocja rzeczypospolitej za granicą;

10) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

11) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Wskazówki dojazdu